bộ sưu tập nút dây


Nút dẹp


Nút thợ dệt


Nút thợ dệt kép


Nút thuyền chài có khóa

Nút ghế ấn độ


Nút ghế kép


Nút nối chỉ câu


Nút số 8


Nút dây 1 vòng 1 khóa 

Nút ghế đơn


Nút dây back splice


Nút dây whipping


Nút dây turks head


Nút dây splicing terms


Nút dây short splice


Nút dây seizing bend


Nút dây preparation


Nút dây monkey fist


Nút dây long splice


Nút dây figure eighe coil


Nút dây eye splice


Nút dây alpine coil


Nút dây timber hitch


Nút dây taper


Nút dây splicing tips 2


Nút dây racking bend


Nút dây pile hitch


Nút dây jury mast knot


Nút dây grommat


Nút dây firemans coil


Nút dây chinese luck knot


Nút dây chinese lanyard knot


Nút dây bottle sling


Nút dây thiefs knot


Nút dây surgeon knot


Nút dây round turn with half hitch


Nút dây man harness knot


Nút dây linesman loop knot


Nút dây types of line


Nút dây tom fools knot


Nút dây farmers splice


Nút dây diamond hitch


Nút dây blood knot


Nút dây sheepshank knot


Nút dây alpine butterfly knot


Nút dây water knot